5/5
 Kalendár podujatí
QR code
  •  

 
Výsledky
 
Kategória CKategória DKategória EKategória F
 
Pozvánka

Okresný úrad Košice – odbor školstva , Zádielska 1, 040 78 KOŠICE
Centrum voľného času,  Hutnícka 18, Spišská Nová Ves
Okresná komisia DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY v Spišskej Novej Vsi
           –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
 
 
 
 
P o z v á n k a
 
Na základe uskutočnenia  školského kola a zaslania prihlášky do okresného kola
9. ročníka DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY kat. C,D,E,F v školskom roku 2016/2017

Vás pozývame

na okresné kolo DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY kat. C,D,E,F ktoré  sa  uskutoční

dňa 14. februára 2017 /  utorok / v priestoroch ZŠ  Lipová 13, Spišská Nová Ves

s programom:

 
9,00 – 9,30              prezentácia
9,30 – 9,45              organizačné pokyny
10,0 – 11,00                        písomná časť/test
 
 
 
Súťažiaci si donesú písacie potreby.
 
Cestovné bude účastníkom preplatené po predložení spiatočných cestovných lístkov.        
 
 
 
                                                                                   
 
 Mgr. Ingrid Macková                                                                     PhDr. Ľubica Šefčíková
   predseda OK DO                                                                                 riaditeľka CVČ