Newsletter
Odoberajte aktuálne novinky:

pridaťodobrať
 Kalendár podujatí

Vitajte na našich stránkach

Centrum voľného času je samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorá hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré mu určí zriaďovateľ.

Činnosť Centra voľného času detí a mládeže vychádza zo Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. z 22.mája 2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon), z vyhlášky MŠ SR č.306/2009 Z.z. o 
školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom 
hospodárstve a stredisku odbornej praxe,z nariadenia vlády SR č.276/2010 Z.z., z Výchovného programu Centra voľného času ako aj z aktuálnych Pedagogicko – organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia pre tento školský rok. V ich zmysle sa CVČ posudzujú ako jeden z najvýznamnejších činiteľov realizácie štátnej starostlivosti o deti a mládež v ich voľnom čase.

Centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou. Zabezpečuje výchovno -vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže. Usmerňuje rozvoj záujmov, vytvára podmienky na rozvíjanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času.

Centrum voľného času bude vytvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.