5/5
 Kalendár podujatí
QR code
 •  
 • PREHLÁSENIE RODIČOV – SÚHLAS

  Súhlasíme, aby sa naše dieťa zúčastnilo letného tábora, ktorý sa bude konať
  8.7.-12.7.2019
  Sme si vedomí záväznosti prihlášky a súčasne sa zaväzujeme uhradiť náklady spojené s činnosťou tábora a nahradiť prípadné škody, ktoré by dieťa spôsobilo svojou nedbalosťou na verejnom majetku.
 • Dolupodpísaný/-á uviesť titul
  , meno a priezvisko
  , trvalým bydliskom
  , zákonný zástupca dieťaťa
  , nar.
  , trvalým bydliskom

  dávam CVČ, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves, súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom:
  zverejňovania informačných materiálov z letného tábora na webovom sídle a FB školského zariadenia, v rozsahu - individuálne a spoločné fotografie z uvedeného podujatia.Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na obdobie od 1.7.2019 do 31.8.2019.
 • Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií nájdete tu.
Súhlasím