5/5
 Kalendár podujatí
QR code
 •  
 • PREHLÁSENIE RODIČOV – SÚHLAS

  Sme si vedomí záväznosti prihlášky a súčasne sa zaväzujeme uhradiť náklady spojené
  s činnosťou tábora 30 eur, prípadne uhradiť náklady len na prihlásené dni dieťaťa v tábore
  a nahradiť prípadné škody, ktoré by dieťa spôsobilo svojou nedbalosťou na verejnom
  majetku.
 • Dolupodpísaný/-á uviesť titul, meno a priezvisko, trvalým bydliskom uviesť trvalé bydlisko , zákonný zástupca dieťaťa uviesť meno a priezvisko , nar. uviesť dátum narodenia , trvalým bydliskom uviesť trvalé bydlisko ,
  dávam CVČ, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves, súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom:
  • zverejňovania informačných materiálov z jarného tábora na webovom sídle a FB školského zariadenia, v rozsahu - individuálne a spoločné fotografie z uvedeného podujatia.,
  Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na obdobie školského roka 2018/2019 .
 • Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií nájdete tu.
Súhlasím